எதிர் வர்த்தக வழக்கு ஆய்வுகள்

இங்கே நாம் என்ன செய்வது சிறந்தது

செலவுகளைக் குறைக்கவும்
செலவுகளைக் குறைக்கவும்
மூலதனம் இல்லாமல் தொடங்கவும்
மூலதனம் இல்லாத வணிகம்

இங்கே நாம் என்ன செய்வது சிறந்தது